Бағдарламалар

Мамандық шифры: 6B04103
Академиялық дәрежесі:
Бизнес және басқару бакалавры

Таңдау пәні: География
Бейіндік пән: Математика
Оқу түрі мен мерзімі: күндізгі — 4 жыл

Орта кәсіптік білім негізінде

(қашықтықтан оқыту)

Жалпы кәсіптік пән:

Кәсіпкерлік

Арнайы пән:

Кәсіпорын экономикасы

Оқу мерзімі: 3 жыл

Бакалавриат 6B04103-Экономика

 

Академиялық дәрежесі:

Бизнес және басқару бакалавры

 

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы «Экономика» білім беру бағдарламасы университеттің миссиясы мен стратегиялық жоспарын жүзеге асыруға, елдің, оның ішінде Маңғыстау өңірінің тұрақты экономикалық дамуы үшін бизнес және экономика саласында жоғары білікті мамандарды қамтамасыз ететін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласында білім беру қызметтерін ұсынуға бағытталған. Білім беру бағдарламасының мақсаты-құзыреттілік тәсілге негізделген білім беруді жүзеге асыру, сондай-ақ бизнес және экономика саласында жоғары білімді бәсекеге қабілетті, білікті кәсіби кадрларды дайындау, таңдаған кәсіби қызметте көшбасшы және еңбек нарығында бәсекеге қабілетті болу.

 

«Экономика» білім беру бағдарламасының бірегейлігі.  Біріншіден, бизнес-талдау жаңа ұрпақтың жоғары кәсіби экономикалық білімінің заманауи тренді ретінде, бизнес-талдау бойынша білім беру бағдарламасының инновациялық аспектілерін негіздейді.

Осыған байланысты білім беру бағдарламасы бизнес-аналитика мамандығының негізгі бәсекелестік артықшылықтарын, сондай-ақ осы траекторияны зерттеу үшін білім беру бағдарламасына енгізу қажеттілігін көрсетеді.

Екіншіден, Каспий теңізіне шығатын Қазақстандағы жалғыз Маңғыстау өңірі Каспий маңы мемлекеттерімен-Түрікменстан, Иран, Әзірбайжан, Ресей Федерациясымен сыртқы экономикалық байланыстарды дамытуды білдіреді. Каспий маңы аймағындағы көршілес елдердің экономикасы мен сауда-экономикалық қатынастарын зерттеу білім беру бағдарламасы үшін халықаралық экономикалық қатынастарды дамыту жағдайында және Қазақстанның жаһандық әлемдік кеңістікке тартылуына байланысты осы білім беру бағдарламасының болашақ түлегі үшін ерекшелігі мен маңызды аспектісі болып табылады.

Демек, «Экономика» білім беру бағдарламасы экономикадағы қазіргі заманғы трендтердің дамуын, сондай-ақ Маңғыстау өңірінің ерекшелігін ескере отырып әзірленген:

Траекториялар бойынша негізгі пәндер:

 

I Бизнес-талдаушы II Каспий маңы мемлекеттерінің экономикасы
Операциялық талдау Әзірбайжан және Түрікменстан экономикасы
Бизнесті экономикалық талдау Ресей Экономикасы
Адам ресурстарын талдау Иран Экономикасы
Экономика және бизнес коммуникация Әзірбайжан және Түркіменстанмен сауда-экономикалық қатынастар
Деректерді талдау және экономиканы болжау Ресеймен сауда-экономикалық қатынастар
Халықаралық бизнес Иранмен сауда-экономикалық қатынастар

 

Міндеттер шеңбері. Әмбебап маман бола отырып, экономист көптеген түрлі міндеттерді шешеді:

— Кәсіпорынның қызметін болжау және болашаққа арналған іс-қимыл стратегиясын әзірлеу.

— Шаруашылық қызметті талдау, қайда үнемдеуге болады, ал жаңа жобаларға қайда салу қажет екенін есептеу.

— Өндірістің тиімділігін арттыру тәсілдерін табу.

— Фирманың рентабельділігін арттыру жолдарын табу.

— Қаржылық есептілікті құру.

— Пайданы ұлғайту және резервтер құру.

— Нарық конъюнктурасының барлық өзгерістерінің пульсінде қолын ұстап, кез келген шақыруларға тез және сауатты жауап беру.

«Экономика» білім беру бағдарламасының студенті сайып келгенде:

 • өнімді өткізу көлемінің өсуін қамтамасыз ету және пайданы ұлғайту мақсатында кәсіпорынның шаруашылық-қаржылық, өндірістік және коммерциялық қызметінің (бизнес-жоспарлар) жобаларын жасау;
 • шығарылатын өнімді өндіру және сату, өнімнің жаңа түрлерін, прогрессивті техника мен технологияны игеру үшін қажетті материалдық, еңбек және қаржы шығындары бойынша есеп айырысуларды орындау;
 • кәсіпорынның және оның бөлімшелерінің шаруашылық қызметіне экономикалық талдауды жүзеге асыру және өндіріс резервтерін анықтау, өндірістің рентабельділігін арттыру, шығарылатын өнімнің бәсекеге қабілеттілігі, еңбек өнімділігі, өнімді өндіру мен өткізу шығындарын азайту, шығындар мен өндірістік емес шығыстарды жою, сондай-ақ өнімді қосымша шығару мүмкіндіктерін анықтау;
 • еңбекті және өндірісті ұйымдастырудың экономикалық тиімділігін айқындау, жаңа техника мен технологияны, рационализаторлық ұсыныстар мен өнертабыстарды енгізу;
 • кәсіпорын және оның бөлімшелері бойынша жоспарлы тапсырмалардың орындалу барысын жоспарлау және бақылауды жүзеге асыру, ішкі шаруашылық резервтерін пайдалану;
 • маркетингтік зерттеулер жүргізу және өндірістің дамуын болжау.

Орындалатын функциялардың күрделілік дәрежесіне барабар барлық циклдардағы қосымша құзыреттер:

 • Сыни ойлау;
 • Креативтік (шығармашылық);
 • Инновациялық өлшем;
 • Белсенді өмірлік ұстаным.

 

 

 

Мамандық шифры: 7М04103
Академиялық дәреже:
Бейіндік бағыт бойынша: Бизнес және басқару магистрі
Ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша: Экономика ғылымдарының магистрі
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі:
Ғылыми-педагогикалық бағыт – 2 жыл;
Бейіндік бағыт – 1 жыл.

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 7М04103-ЭКОНОМИКА

 

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы:

Магистранттарды даярлау компаниялардағы, банктердегі және басқа да ұйымдардағы практикалық қызметке, сондай-ақ даму институттарының, Қазақстан Республикасының министрліктері мен ведомстволарының қызметіне бағытталған. Білім беру магистрлік бағдарламасының мазмұны басқарушылық шешімдерді қабылдау әдістерін қолдануда; Қазақстан Республикасында экономикалық реформаларды жүргізу мәселелерінде; елдің экономикалық дамуы мәселелерінде; экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі мәселелерінде құзыреттілікті алуға мүмкіндік береді.

 

Білім беру бағдарламасының бірегейлігі:

— магистранттардың кәсіби ұтқырлыққа кепілдік беретін ғылым тоғысындағы іргелі курстарды меңгеруі;

— магистранттардың интеллектуалды дамудың жоғары деңгейін қамтамасыз ететін, адамгершілік, этикалық және құқықтық нормаларды, ойлау мәдениетін, шығармашылық әлеуетті, бастамалар мен жаңашылдықты дамытатын аса маңызды және тұрақты білімді меңгеруі;

— кәсіби мәдениет деңгейі жоғары, оның ішінде азаматтық ұстанымы бар, қазіргі заманғы ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдауға және шешуге, педагогикалық, ғылыми-зерттеу және басқару қызметін табысты жүзеге асыруға қабілетті кәсіби қарым-қатынас мәдениеті бар мамандарды даярлау.

Магистранттарды зерттеудің заманауи әдістері, экономика, инновация, ғылымдағы жобалық әдістер және экономика және менеджмент негіздері бойынша ғылыми салада арнайы даярлау түлектерге экономика және өндіріс саласындағы менеджерлермен жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

«Экономика» БББ төрт облыс: экономика, менеджмент, ақпараттық технологиялар (сандық экономика) және микро және макродеңгейлік экономикалық талдау, басқару шешімдерін қабылдау, соның ішінде:

— экономикалық процестерді жоспарлау және болжау;

— бизнес-процестердің тиімділігін кешенді талдау, оңтайландыру және автоматтандыру дағдылары;

— талдаудың экономикалық әдістері мен компьютерлік технологиялар негізінде басқарушылық шешімдерді қабылдау.

Оқытудың заманауи технологиялары:

Оқыту сапасын және оқытудың нәтижелілігін үнемі тексеру, пәндердің жабдықталуы мен мазмұнын жетілдіру.

— Оқытудың инновациялық әдістері: кейстер (соның ішінде авторлық), жағдайлық есептер, іскерлік және аналитикалық ойындар, жобаларды орындау және қорғау, пәндер шеңберінде экскурсиялар; қала кәсіпорындарына шығу сабақтары; тренингтер, диспуттар, дөңгелек үстелдер, семинарлар «ми шабуылы» әдісі, кәсіпорындар мен ұйымдар басшыларының қонақ және екілік сабақтары.

«Экономика» білім беру бағдарламасының түлектерін жұмысқа орналастыру жоғары пайызды құрайды. Бітірушілердің 90% — дан астамы бітіргеннен кейін алғашқы алты айда жұмысқа орналасады.

«Экономика» білім беру бағдарламасының магистранты:

 • базалық білім негізінде әртүрлі экономикалық жағдайларда барабар бағдар ала білу;
 • күнделікті кәсіби қызметке және білімді жалғастыруға қажетті жаңа білім алу үшін гипотезалар ұсыну;
 • қазіргі ақпараттық ағымдарда бағдарлау үшін дағдыларды қолдану және әлемдік экономикадағы серпінді өзгеретін құбылыстар мен процестерге бейімделу;
 • белгісіздік және экономикалық тәуекел жағдайында экономикалық сипаттағы қабылданған шешімді ұсыну және қорғау үшін экономикалық заңдылықтар туралы білімді қолдану;
 • экономикалық пәндерді оқыту шеңберінде алынған білімді біріктіру, оларды жаңа бейтаныс жағдайларда аналитикалық және басқарушылық міндеттерді шешу үшін пайдалану;
 • кәсіпорынның шаруашылық қызметіне микро-макро-экономикалық талдау жүргізу және оның нәтижелерін кәсіпорынды басқаруда пайдалану;
 • маркетинг және менеджментті ұйымдастырудың жаңа тәсілдерін тәжірибеде қолдану;
 • кәсіпорынның шаруашылық қызметін ұйымдастыру және басқару саласында күрделі және стандартты емес жағдайларда шешімдер қабылдау;
 • Экономикалық қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалану;
 • диссертация, мақала, есеп, аналитикалық жазба және т. б. түрінде эксперименталды зерттеу және талдау жұмыстарының нәтижелерін жалпылау.

Орындалатын функциялардың күрделілік дәрежесіне барабар барлық циклдардағы қосымша құзыреттер:

 • Сыни ойлау;
 • Креативтік (шығармашылық);
 • Инновациялық өлшем;
 • Белсенді өмірлік ұстаным.

 

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 8D04103-ЭКОНОМИКА

 

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы:

8d04103-Экономика білім беру бағдарламасы Дублин дескрипторларының үшінші деңгейі негізінде анықталған және құзыреттер арқылы көрсетілген оқу нәтижелерін алу үшін әзірленді. Бағдарламаның арнайы құзыреті Қазақстан Республикасының міндетті білім берудің мемлекеттік стандартының талаптарына сәйкес жұмыс берушілердің, оқытушылардың, түлектер мен қоғамның әлеуметтік қажеттіліктерін ескере отырып анықталды.

Докторантура Phd докторы ғылыми дәрежесін алу үшін жоғары білікті ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерді дайындау мақсаты бар жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру сатысының бірі болып табылады. Докторантураның міндеті зерттеулерді аяқтауға қажетті жағдай жасау және олардың негізінде елеулі ғылыми нәтижелері бар неғұрлым белсенді ғалымдар, ғылым докторлары докторлық диссертацияны қорғау болып табылады.

«Экономика» білім беру бағдарламасының мақсаты:

— өз оқу саласын жүйелі түрде түсіну және осы саламен байланысты зерттеу әдістерін меңгеру;

— ғылыми сенімділікпен зерттеу процесін жүзеге асыруды және қолдануды ойластыру, жоспарлау қабілеті;

— жаңа және күрделі идеяларды сыни талдауға, бағалауға және синтездеуге қабілетті болу;

— коммуникативтік қабілеттерін дамыту-әріптестермен, кең ғалым қоғамдастығымен және жалпы қоғаммен қарым-қатынас жасау;

— ғылыми және кәсіби контекстерде — технологиялық, қоғамдық және мәдени прогреске ықпал ететін оқыту немесе оқуға қабілеттілік дағдылары.

«Экономика» білім беру бағдарламасының миссиясы — бұл іргелі теориялық білімі және ғылыми-зерттеу қызметі білімі бар кәсіби ғалымды дайындау: педагогикалық шеберлікті, шығармашылық жеке және студенттік әлеуетті дамыту, нақты жағдайда ғылыми және педагогикалық міндеттерді шешу үшін өзінің жеке мүмкіндіктерін пайдалана білу.

Білім беру бағдарламасының бірегейлігі-бұл ғылыми-зерттеу жұмыстарындағы білім мен біліктіліктің жоғары деңгейі, әдістемелік мәдениет, ғылыми қызмет мәдениеті, ақпараттық мәдениет, тәрбие қызметінің мәдениеті, сөйлеу мәдениеті, саяси мәдениет сияқты қасиеттер тобының болуын көздейтін ғалым және педагог ретінде кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру.

Білім алушыларға білім беруге және оларды балласт емес, интеллектуалдық игілік жасауға болады, оқылатын материал тірі қызығушылық тудырған жағдайда, қол жетімді, түсінікті, ойлануға, оқу проблемасының өз шешімін іздеуге мәжбүрлейді.

Докторанттың ғылыми және педагогикалық (кәсіби) құзыреттілігі:

— диссертация және ғылыми мамандық мәселелері бойынша білім мен біліктіліктің жоғары деңгейі (жинақталған білімді шығармашылықпен пайдалана білу, жоғары ойлау қабілеті және эрудитпен айналысу, кең ой-өрісі мен қызығушылығы));

— ғылыми қызмет мәдениеті (ғылыми нәтижелерді (мақалалар, монографиялар, патенттер және т. б.), оқу процесінде ғылыми зерттеу нәтижелерін қолдана білу);

— педагогикалық технологияларды, әдістерді, формаларды, оқыту тәсілдерін білу;

— нақты педагогикалық міндеттерді анықтай білу, оқу нәтижелерін болжай білу, педагогикалық нәтижелерді бағалай білу;

— оқу жоспарына сәйкес және оның стратегиясы негізінде оқу сабақтарын жоспарлау;

— оқыту технологиясын құру үшін тиісті оқу құралдарын таңдау және пайдалану;

— педагогтың шеберлігін жетілдіру тәсілдерін білу.

 «Экономика» білім беру бағдарламасының докторанты сайып келгенде құзыреттілік алады:

 • ғылыми әзірлемелерді практикалық экономикалық қызметке енгізу механизмі;
 • экономикадағы әртүрлі ғылыми экономикалық теориялар мен идеяларды сыни талдау, бағалау және салыстыру дағдысы болу;
 • аналитикалық және эксперименттік ғылыми қызмет;
 • экономикалық зерттеу нәтижелерін жоспарлау және болжау және оларды жүзеге асыру;
 • экономикадағы таңдалған ғылыми әдіснаманың сапасы мен нәтижелілігін көрсету.
 • экономикалық ғылымның қазіргі жағдайын сыни талдау дағдылары;
 • жеке зерттеу нәтижелерін жоспарлау және болжау;
 • гипотезалар ұсыну және оларды кәсіпорын экономикасында жүзеге асыру;
 • зерттеу нәтижелерін көпшілік қауымға талқылауға шығару (конференциялар, семинарлар және жарияланымдар);
 • зерттеу саласына байланысты аудиторияда пікірталас және диалог ұйымдастыру;
 • экономикадағы жаңа ғылыми идеяларды жинақтау дағдысы, заманауи теория мен зерттеу әдістемесінің негізінде ғылыми қоғамдастыққа білім мен зерттеу нәтижелерін хабарлау;
 • шешендік өнер және халықаралық ғылыми конференциялар мен семинарларда көпшілік алдында сөз сөйлеу;
 • экономикалық зерттеу мәселесі бойынша ғылыми хат және ғылыми коммуникация;
 • экономикалық зерттеу және ғылым мәселелерін ғылыми қоғамдастықта талқылау жүргізу.

 

6В04101 – Менеджмент

6В04101-Менеджмент білім беру бағдарламасының миссиясы: білімді инструментализациялау және қолдану, сынау мүмкіндіктерін дамыту, талдау, жалпылау және талқылау, ұйымдастыру және басқару саласындағы білімді тереңдету, аймақтық және ұлттық контексте экономиканың дамуы мен интегралды өсуін нығайту.

Білім беру бағдарламасының мақсаты — жұмыс берушілерге қажетті сыни ойлау, шешім қабылдау, қарым-қатынас, шығармашылық, топтық жұмыс дағдыларын дамытуға көмектесетін мықты бизнес білімі мен гуманитарлық ғылымдар саласындағы жоғары білім алу.

6В04101-Менеджмент білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері:

— экономика, менеджмент және өндірісті ұйымдастыру саласындағы кәсіби құзыреттілікке толық, сапалы білім беру;

— студенттерді жеке білім беру траекториясын оқыту бойынша дайындау;

— өзін-өзі дамыту мүмкіндігі бар және экономиканың өзгеріп отырған жағдайларына тез бейімделетін, сауатты және бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеу;

— студенттердің басқарудың негізгі бағыттары мен басқару саласында талап етілетін техникалық дағдыларын дамыту;

— облыстың жоғары білікті мамандарға деген қажеттіліктерін толық қанағаттандыру.

6B04101-Менеджмент білім беру бағдарламасының ерекшеліктері:

— жеке білім беру траекториясын таңдау;

— бағдарламаның тәжірибелік бағыттылығы: ірі аймақтық және жергілікті ұйымдарда өндірістік тәжірибеден өту;

— академиялық ұтқырлық;

— жақсартылған ағылшын тілі.

Кәсіби қызметтің функциялары: өндіріс пен басқарудың негізгі бағыттарын жоспарлау; басқарудың мақсаттары мен міндеттерін, олардың тиімділігін анықтау; өндірістік объектінің құрылымын және басқару құрылымын, өндірістік аппаратураның оңтайлы құрылысын қалыптастыру; инженерлік және өндірістік технологияларды жетілдіру; қызметкерлерді ынталандыру, олардың жұмысын жандандыру; басқару қызметінің барлық аспектілерін үйлестіру және бақылау; материалдық және материалдық емес өндіріс саласындағы инновацияларды енгізу.

6B04101-Менеджмент білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері Менеджмент бакалаврлары менеджмент жүйесінің орта менеджерлері ретінде білікті жұмыс үшін барлық қажетті білімге және практикалық дағдыларға ие және олар кейіннен басқарушылық лауазымдарға ие болалады.

7М04101 – Менеджмент  (бейіндік бағыт)

7M04101 «Менеджмент» білім беру бағдарламасының миссиясы қазіргі заманғы жаһандану процестеріне лайықты жауап беретін және таңдаған кәсіби қызмет саласының көшбасшысы бола алатын менеджмент саласындағы кәсіби қызметтің әртүрлі бағыттары бойынша магистрлерді даярлау болып табылады.

Негізгі мақсат: құзіреттілікке негізделген білім беру және еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, ұйымдастырушылық-басқарушылық, өндірістік-басқарушылық, аналитикалық қызметтегі кәсіби мәселелерді шешуге қабілетті шеберлерді даярлауға бағытталған оқытудың инновациялық технологияларын қолдану.

7M04101 — «Менеджмент» білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері:

— іргелі білімі бар, белсенді, еңбек нарығының және заманауи технологиялардың өзгеріп отыратын талаптарына бейім, жеке және топ ретінде жұмыс істеуге қабілетті жаңа формациядағы мамандарды даярлау;

— магистранттардың теориялық және практикалық жеке дайындығын тереңдету, студенттерге толық және сапалы мамандандырылған білім алуға және олардың кәсіби құзыреттілікке жетуіне жағдай жасайды;

— студенттердің өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту қабілеттерін, белсенді өмір бойы жаңа білімнің өзіндік шығармашылық шеберлігі қажеттіліктері мен дағдыларын дамыту.

«Менеджмент» білім беру бағдарламасы сізге келесі мүмкіндіктерді ұсынады:

 • Жақсы жұмыс мүмкіндіктері үшін ашық есіктер
 • Өмір бойы оқу әлеуетін арттыру
 • Мансаптық артықшылықтары
 • Басқару дағдыларыңызды жетілдіру
 • Жұмыс орнындағы сенімділікті, жетілуді және әсерді арттыру.

           7M04101 — Менеджмент білім беру бағдарламасында бизнес және басқару магистрлерінің кәсіби қызметі функциялары:

— өндірісті және басқаруды дамытудың негізгі бағыттарын жоспарлау;

— басқарудың мақсаттары мен міндеттерін, олардың тиімділігін анықтау;

— өндірістік объектінің құрылымын және басқару құрылымын, өндірістік аппаратураның оңтайлы құрылысын қалыптастыру;

— инженерлік және өндірістік технологияларды жетілдіру;

— қызметкерлерді ынталандыру, олардың жұмысын жандандыру;

— басқару қызметінің барлық аспектілерін үйлестіру және бақылау;

— материалдық және материалдық емес өндіріс саласындағы инновацияларды енгізу.

           7М04101-Менеджмент білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері Магистратура кәсіптік білімі бар экономика, әлеуметтік сала және бизнес саласындағы мамандарға арналған жоғары оқу орнынан кейінгі дайындықтың білім беру бағдарламаларын іске асыруды көздейді.

7М04101 – Менеджмент  (ғылыми-педагогикалық бағыт)

7M04101 «Менеджмент» білім беру бағдарламасының миссиясы қазіргі заманғы жаһандану процестеріне лайықты жауап беретін және таңдаған кәсіби қызмет саласының көшбасшысы бола алатын менеджмент саласындағы кәсіби қызметтің әртүрлі бағыттары бойынша магистрлерді даярлау болып табылады.

Бағдарламаның негізгі мақсаты: құзіреттілікке негізделген білім беру және еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, ұйымдастырушылық-басқарушылық, өндірістік-басқарушылық, аналитикалық, зерттеу, сараптамалық және кеңестік білім беру саласындағы кәсіби мәселелерді шешуге қабілетті магистрлерді дайындауға бағытталған инновациялық білім беру технологияларын қолдану. (педагогикалық), оқу-әдістемелік қызмет.

7M04101 «Менеджмент» білім беру бағдарламасы бойынша экономика магистрлерін даярлаудың білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері:

— жоғары кәсіби деңгейдегі, азаматтық ұстанымы бар кәсіби қарым-қатынас мәдениеті бар, заманауи ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдай және шешуге, педагогикалық, ғылыми-зерттеу және басқарушылық қызметті сәтті жүзеге асыруға мамандар даярлау;

— магистранттардың зияткерлік дамудың жоғары деңгейін қамтамасыз ететін, адамгершілік, этикалық және құқықтық нормаларды, ойлау мәдениетін, шығармашылық әлеуетін, бастамашылдығы мен жаңашылдығын қамтамасыз ететін маңызды және тұрақты білімді игеруі;

— ғылымдар қиылысында фундаменталды курстардың магистратурада дамуы, олардың кәсіби ұтқырлығын қамтамасыз ету; — студенттердің ғылыми-зерттеу дағдыларын игеруі, әртүрлі деңгейдегі зерттеу жұмыстарына қатысу, PhD докторантурада ғылыми тағылымдаманы жалғастыру;

— түлектер университет педагогикасы мен психологиясы саласында қажетті білім деңгейін және университеттегі оқытушылық тәжірибені алады.

7М04101-Менеджмент білім беру бағдарламасының ерекшеліктері: Бағдарлама ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер саласында жұмыс істеу үшін қажетті біліммен қамтамасыз етеді, сонымен қатар денсаулық сақтау, білім беру, коммерциялық емес қызмет, мұнай және газ өндіру, көлік, логистика, машина жасау және басқалары сияқты әртүрлі салаларда жұмыс істейтіндердің мансаптық мүмкіндіктерін кеңейтеді.

7M04101 — Менеджмент білім беру бағдарламасында экономикалық ғылымдар магистрлерінің кәсіби қызметі функциялары:

— өндірісті және басқаруды дамытудың негізгі бағыттарын жоспарлау;

— басқарудың мақсаттары мен міндеттерін, олардың тиімділігін анықтау;

— өндірістік объектінің құрылымын және басқару құрылымын, өндірістік аппаратураның оңтайлы құрылысын қалыптастыру;

— инженерлік және өндірістік технологияларды жетілдіру;

— қызметкерлерді ынталандыру, олардың жұмысын жандандыру;

— басқару қызметінің барлық аспектілерін үйлестіру және бақылау;

— материалдық және материалдық емес өндіріс саласындағы инновацияларды енгізу;

— білім беру қызметі.

7М04101-Менеджмент білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері Ғылыми-педагогикалық магистратураның білім беру бағдарламасы терең ғылыми-педагогикалық даярлыққа ие және кәсіпорында талдау және басқару бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін білім мен дағдыларды қалыптастыратын жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және ғылыми-зерттеу секторы үшін жоғары оқу орнынан кейінгі дайындықты жүзеге асырады.

 

6В04102- Мемлекеттік және жергілікті басқару

6В04102 – Мемлекеттік және жергілікті басқару білім беру бағдарламасының миссиясы — мемлекеттік жергілікті басқару саласында және экономиканың басқа да салаларында стратегиялық, шығармашылық және этикалық ұйымдастырушылық көшбасшылық қасиеттері бар жоғары білікті мамандарды даярлау.

Осы білім беру бағдарламасының мақсаты-студенттерге тиімді және адамға бағытталған басқару стилі үшін әртүрлі стратегияларды дұрыс талдау, түсіндіру және жүзеге асыру үшін білім беру.

6В04102 – Мемлекеттік және жергілікті басқару білім беру бағдарламаларының негізгі міндеттері:

— елдің заңнамаларын, салт-дәстүрлерін, мәдениетін құрметтеуге тәрбиелеу, патриотизм рухында тәрбиелеу;

— білім алушыларға қоғамдық, үкіметтік немесе үкіметтік емес ұйымдарда тиімді жұмыс істеу үшін қажетті басқарушылық дағдыларды беру;

— жоғары жалпы зияткерлік даму деңгейін меңгеру, сауатты және дамыған сөйлеуді, гуманитарлық мәдениетті, жоғары адамгершілік, этикалық және құқықтық нормаларды, экономикалық ойлаудың кеңдігі мен мәдениетін, басқару еңбегін ғылыми ұйымдастыру дағдыларын меңгеру;

— шығармашылық әлеуетті, жеке бастамалар мен жаңашылдықты дамыту;

— ел және оның өңірлерінің экономикасы, халық шаруашылығын және оның салаларын басқару, мемлекет пен оның аумақтық құрылымдарын басқару саласында толыққанды, сапалы жоғары базалық білім және кәсіби құзыреттілік алу;

— жұмыс күші нарығындағы түлектердің бәсекеге қабілеттілігі, бұл білім беру бағдарламасы бойынша барынша жылдам жұмысқа орналасу мүмкіндігін қамтамасыз етеді;

— жоғары базалық білім берудің келесі сатыларында оқуды жалғастыру;

— мемлекеттің жоғары білікті мамандарға деген сұранысын толық қанағаттандыру.

6В04102 – Мемлекеттік және жергілікті басқару білім беру бағдарламасының бірегейлігі — бұл студенттерді келесі екі бағыт бойынша дайындайтын екі жеке траектория:

— Студенттерге әлеуметтік-экономикалық процестердің ерекшеліктерін меңгеруге және оларды өңірлік деңгейде басқаруға мүмкіндік беретін аймақтық басқару және елдің шаруашылық кешенінің өңірлік деңгейде қызмет етуінің экономикалық механизмін қалыптастырудың мүмкін жолдарын кешенді зерттеу.

Мемлекеттік саясат және басқару студенттерге түрлі деңгейдегі мемлекеттік басқару жүйесін талдауға, саяси процестің мемлекеттік шешімдер қабылдауға әсерін түсіндіруге, саяси-әкімшілік ғылымдарда нақты эмпирикалық зерттеу әдістерін қолдануға мүмкіндік береді.

Кәсіби қызметінің функциялары:

— әкімшілік-аумақтық бірліктердің (округтердің, аудандардың, қалалардың, облыстардың) және Қазақстан Республикасының әртүрлі экономикалық және әлеуметтік даму салаларында басқару қызметін жүзеге асыру;

— сол процеске оң әсер етудің әкімшілік-экономикалық тетіктерін жетілдіру бойынша қорытындылар мен ұсыныстарды қалыптастыру мақсатында аумақтардың, әкімшілік аудандар мен облыстардың әлеуметтік-экономикалық даму процесін сипаттайтын көрсеткіштерге салыстырмалы талдау жүргізу;

— жалпы мемлекеттік мүдделердің басымдығын сақтай отырып, жергілікті факторларды және оларды жүзеге асыру шарттарын ескеретін ғылыми негізделген шаруашылық шешімдерді қабылдау;

— жергілікті өкілетті органдардың экономиканы дамыту және жергілікті халықтың тұрмыс деңгейі мәселелері бойынша заң шығарушылық бастамашылық танытудағы белсенділігін ынталандыру мақсатында талдамалық, анықтамалық, нормативтік-нұсқаулық және басқа да материалдар дайындау;

— жергілікті шаруашылық емес, сонымен қатар экономиканы басқарудың жергілікті органдарының еңбек құралдары мен нәтижелеріне меншік нысандарының әртүрлі арақатынасы кезінде тиімділігін арттыру және құрылымын жетілдіру бойынша ұсыныстарды негіздеу;

— өндірісті дамыту мен кәсіпорындарды басқарудың негізгі бағыттарын жоспарлау, өндірістік объектінің құрылымын және басқару құрылымын қалыптастыру, өндірістік бөлімшені оңтайлы құру;

— басқарудың мақсаттары мен міндеттерін, олардың тиімділігін анықтау, қызметкерлерді ынталандыру, ұйымдағы оның жұмысын жандандыру;

— өндіріс жабдықтары мен технологияларын жетілдіру, материалдық және материалдық емес өндіріс саласында инновацияларды енгізу.

6В04102 – Мемлекеттік және жергілікті басқару білім беру бағдарламасының оқыту нәтижелері күрделі мәселелерді шешу үшін әлеуеті бар және басқа мамандардың үлкен командасымен жұмыс істеу дағдылары бар мемлекеттік басқару саласында жоғары білікті мамандарды шығару және тез ден қоюды талап ететін жағдайлар үшін қолайлы аналитикалық дағдыларды пайдалану.

 

7М04102- Мемлекеттік және жергілікті басқару(бейіндік бағыт)

7M04102 — «Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру бағдарламасының миссиясы: қоғам мен мемлекеттің қажеттіліктеріне жауап беретін заманауи инновациялық әдістер мен технологияларды қолдана отырып, жаңартылған білім беру бағдарламалары негізінде жаңа формация менеджерлерін даярлау.

7M04102 — «Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру бағдарламасының мақсаты — мемлекеттік, қоғамдық және коммерциялық ұйымдарда жұмыс істеу үшін жоғары білікті менеджерлер мен басқарушыларды даярлау.

7M04102 — «Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері:

 • іргелі білімі бар, белсенді, еңбек нарығының өзгеріп отыратын талаптарына және заманауи технологияларға бейім, жеке және топ ретінде жұмыс істей алатын жаңа формация менеджерлерін даярлау;
 • басқару теориясы саласындағы экономикалық білім, сонымен қатар ұйымның қызметін жоспарлауға және үйлестіруге, топты басқаруға мүмкіндік беретін кәсіби және әкімшілік дағдылар;
 • жеке және топ ретінде жұмыс істеуге қабілетті, еңбек нарығы мен сыртқы ортаның өзгеретін талаптарына бейім бастамашыларды даярлау.

Бағдарлама пәндеріне барлығы енеді: стратегиялық менеджмент экономикасынан бастап, психология, менеджмент, әлеуметтік болжау және жоспарлау.

7M04102 — «Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру бағдарламасының бірегейлігі магистранттардың кафедра жүзеге асыратын магистрлік жобалары мен ғылыми-зерттеу жұмыстары аясында Маңғыстау облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының нақты мәселелерін шешуге қатысуына мүмкіндік береді. Сіз мемлекеттік сектордың қазіргі кездегі күрделі экономикалық және әлеуметтік мәселелерін қалай шешуге болатындығын білесіз. Бұл бағдарлама фундаменталды және қолданбалы пәндердің органикалық үйлесуіне негізделген және оқытудың белсенді әдістерін кеңінен қолдануды қарастырады.

Кәсіби қызметтің функциялары:

Кәсіби қызмет барысында магистр келесі функцияларды орындайды:

әкімшілік-аумақтық бірліктердің (аудандардың, қалалардың, облыстардың) және Қазақстан Республикасының экономикалық және әлеуметтік дамуының әртүрлі салаларында басқару қызметін жүзеге асыру;

осы процеске оң әсер етудің әкімшілік-экономикалық тетіктерін жетілдіру бойынша қорытындылар мен ұсыныстар қалыптастыру мақсатында аумақтардың, әкімшілік аудандар мен аймақтардың әлеуметтік-экономикалық даму процесін сипаттайтын көрсеткіштерге салыстырмалы талдау жүргізу;

ұлттық мүдделердің басымдығын ескере отырып, жергілікті факторлар мен оларды іске асыру шарттары ескерілетін ғылыми негізделген іскери шешімдер қабылдау;

экономиканың әртүрлі жағдайында және оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру жағдайында тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің экономикалық және әлеуметтік даму перспективаларын ғылыми негіздеу үшін жоспарлау және болжамды есептеулер жүргізу;

жергілікті өкілді органдардың экономиканы және жергілікті халықтың өмір сүру деңгейінің дамуы үшін, заңнамалық бастамаларды көрсетудегі қызметін ынталандыру мақсатында аналитикалық, анықтамалық, нормативтік-нұсқаулық және басқа материалдар дайындау;

жергілікті экономиканың ғана емес, сонымен бірге еңбек құралдары мен нәтижелеріне меншіктің әр түрлі формалары бар жергілікті экономикалық басқару органдарының тиімділігі мен құрылымын жақсарту жөніндегі ұсыныстарды негіздеу.

7M04102 — «Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру бағдарламасының күтілетін нәтижелері: кәсіби деңгейде күрделі тапсырмаларды орындау үшін магистрант деңгейінде аналитикалық және басқарушылық құзіреттіліктер, Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық бірліктерін дамытудың әртүрлі бағыттарындағы басқарушылық қызмет мүмкіндігі, басқару және көшбасшылық, жұмыс істеудің қажетті шарты болып табылатын инновациялық шешімдерді, этикалық дағдыларды құру және іске асыру сияқты қабілеттерге ие боласыз.

7М04102- Мемлекеттік және жергілікті басқару(ғылыми-педагогикалық бағыт)

 

7M04102-«Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру бағдарламасының миссиясы: қоғам мен мемлекеттің қажеттіліктеріне жауап беретін заманауи инновациялық әдістер мен технологияларды қолдана отырып, жаңартылған білім беру бағдарламалары негізінде жаңа формация басшыларын даярлау.

7M04102 — «Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру бағдарламасының мақсаты басқару саласындағы магистрлерді дайындау, аналитикалық дағдыларды дамыту және мемлекеттік саясат пен менеджмент мәселелерінде білімдер мен құзыреттерді іс жүзінде қолдану үшін мүмкіндіктер беру болып табылады.

7M04102 — «Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері:

— зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын игеру, докторантурада ғылыми жұмысты жалғастыру үшін қажетті ақпараттар алу;

— университеттегі педагогика және университеттегі оқытушылық тәжірибе саласындағы қажетті минималды білімді алу;

— зерттеу дағдыларын игеру, әртүрлі деңгейдегі зерттеу жұмыстарына қатысу, докторантурада ғылыми тағылымдаманы жалғастыру;

— іргелі білімі бар, белсенді, еңбек нарығының және заманауи технологиялардың өзгеретін талаптарына бейім, жеке және топ ретінде жұмыс істей алатын жаңа формация басшыларын даярлау.

7M04102 — «Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру бағдарламасының бірегейлігі магистранттардың магистерлік диссертациялары, жобалары және ғылыми-зерттеу жұмыстары аясында Маңғыстау облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының нақты мәселелерін шешуге қатысуына мүмкіндік береді.

Мемлекеттік және жергілікті басқару қоғамдағы көптеген әлеуметтік-экономикалық процестерді қамтиды. Мемлекеттік билік теңгерімді жұмыс істеуі керек, қақтығыстардың пайда болуын қадағалап, уақтылы шешуі керек. Атқарушы билік барлық мемлекеттік институттардың тұрақтылығын қамтамасыз етуі қажет. Біздің барлық түлектеріміз мемлекеттік органдарда, мемлекеттік органдарда, жергілікті басқару органдарында, үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік қызметші ретінде жұмысқа орналасқан.

Кәсіби қызметтің функциялары:

Кәсіби қызмет барысында магистр келесі функцияларды орындайды:

әкімшілік-аумақтық бірліктердің (аудандардың, қалалардың, облыстардың) және Қазақстан Республикасының экономикалық және әлеуметтік дамуының әртүрлі салаларында басқару қызметін жүзеге асыру;

осы процеске оң әсер етудің әкімшілік-экономикалық тетіктерін жетілдіру бойынша қорытындылар мен ұсыныстар қалыптастыру мақсатында аумақтардың, әкімшілік аудандар мен аймақтардың әлеуметтік-экономикалық даму процесін сипаттайтын көрсеткіштерге салыстырмалы талдау жүргізу;

ұлттық мүдделердің басымдығын ескере отырып, жергілікті факторлар мен оларды іске асыру шарттары ескерілетін ғылыми негізделген іскери шешімдер қабылдау;

экономиканың әртүрлі жағдайында және оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру жағдайында тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің экономикалық және әлеуметтік даму перспективаларын ғылыми негіздеу үшін жоспарлау және болжамды есептеулер жүргізу;

жергілікті өкілді органдардың экономиканы және жергілікті халықтың өмір сүру деңгейінің дамуы үшін, заңнамалық бастамаларды көрсетудегі қызметін ынталандыру мақсатында аналитикалық, анықтамалық, нормативтік-нұсқаулық және басқа материалдар дайындау;

жергілікті экономиканың ғана емес, сонымен бірге еңбек құралдары мен нәтижелеріне меншіктің әр түрлі формалары бар жергілікті экономикалық басқару органдарының тиімділігі мен құрылымын жақсарту жөніндегі ұсыныстарды негіздеу.

7M04102 — «Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру бағдарламасының күтілетін нәтижелері: Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін сіз мемлекеттік қоғамдық мәселелерді шешуге, қызмет көрсетуге және саясатты әзірлеуге байланысты күрделі әлеуметтік-экономикалық проблемаларды анықтап, талдай аласыз. Сіз мемлекеттік, аймақтық деңгейде инновациялық, заңды және сапалы шешімдерді әзірлеуге қажетті процестерді ұйымдастыруға және басқаруға қабілеттісіз.

6В04110 – Маркетинг

6В04110-Маркетинг білім беру бағдарламасының миссиясы Болон процесінің қағидаттары мен заманауи сапа стандарттарын іске асыру арқылы маркетологтарды оқыту үшін жоғары білім саласында жоғары сапалы білім беру қызметтерін ұсынуға қол жеткізу.

Білім беру бағдарламасының мақсаты. 6В04110-Маркетинг білім беру бағдарламасы маркетинг саласындағы жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес мамандар даярлауға, болашақ маркетинг мамандарының негізгі кәсіби құзіреттерін қалыптастыруға бағытталған. Интернет-технологиялардың, әлеуметтік желілер мен мобильді қосымшалардың дамуы нәтижесінде тұтынушылармен байланыстың жаңа цифрлық арналары пайда болады.

Бағдарламада студенттердің зерттеу дағдыларын қалыптастыру ерекше орын алады, өйткені маркетингтік шешімдер қабылдау үшін негіз статистикалық мәліметтер мен маркетингтік зерттеулерді сауатты пайдалану болып табылады. Бағдарлама компаниядағы маркетинг проблемалары мен оның компанияның стратегиясындағы рөліне арналған бірқатар міндетті пәндерді зерттеуді қамтиды. Бағдарлама Қазақстанның да, халықаралық еңбек нарығының да қажеттіліктеріне толық сәйкес келеді.

Білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері:

— өзін-өзі дамыту мүмкіндігі бар және экономиканың өзгеріп отырған жағдайларына тез бейімделетін, сауатты және білікті мамандарды даярлау;

—   негізгі құзыреттері бар маркетологтарды оқытуды күшейту және дамыту;

— болашақ маркетинг мамандары үшін сапалы оқытуды және жұмыс беруші ұйымдармен тиімді байланыс орнату;

—  негізгі құзіреттіліктер жүйесін, сондай-ақ маркетинг саласындағы жалпы ғылыми және арнайы білімдерді, дағдыларды қалыптастыру.

6B04110-Маркетинг білім беру бағдарламасының ерекшелігі, әр түрлі меншік формасындағы кәсіпорындар мен ұйымдарды басқаруда кәсіби маркетинг мамандарына еңбек нарығында сұраныстың артуымен байланысты. Маркетолог — элиталық басқарушы персонал, сонымен қатар стратегиялық және жедел басқару саласындағы маман. Кезөкелген компания маркетологтарсыз өмір сүре алмайды, өйткені тауардың өтімділігі мен қажеттілігін бірден арттыруға сұраныс туындайды. Сондықтан бүгін ғана емес, болашақта да маркетолог басты және ізденетін мамандықтардың бірі болып табылады.

6В04110-Маркетинг экономика және бизнес білім беру бағдарламасы бакалаврының кәсіби қызметінің функциялары:

жоспарлау, болжау, шығындарды басқару және логистика, логистика, сатуды қоса алғанда, компаниялардың қызметін жетілдіру жөніндегі шараларды әзірлеу, маркетингтік зерттеулер және нарықты сегменттеу, қызмет көрсету стратегиясы мен тактикасын, маркетингтік бюджетті және кәсіпорынның бизнес-жоспарын жасауға қатысу, кәсіпорынды басқару қызметін ұйымдастыру, жоспарлау және үйлестіру және фирманың нарықтық стратегиясын қалыптастыру, маркетингтік талдау және бақылау, тұтас алғанда кәсіпорынды басқару және бақылау.

Оқыту  нәтижелері: «Маркетинг» білім беру бағдарламасы бойынша маркетолог — тұтынушылық нарықты, бәсекелестердің қызметін зерттеп, талдаумен айналысады, фирманың өзіндік маркетингтік стратегиясын әзірлейді және жүзеге асырады, тауарлар мен қызметтерді белсенді түрде алға жылжытады. Маркетолог алынған ақпаратты талдайды, қорытынды шығарады және оңтайлы шешімдер қабылдайды. Нәтижелерге сүйене отырып, ол маркетингтік қоспаны әзірлейді, клиенттердің қажеттіліктерін неғұрлым және компанияның табыстылығын қамтамасыз ету үшін ең тиімді әдістер мен технологияларды қолданады.

7М04104-Іскерлік әкімшілік (EMBA)

Білім беру бағдарламасы

Executive MBA бағдарламасының миссиясы — үлкен менеджерді, кең көзқарасты, қабілетті маман даярлау:

 • компания үшін маңызды стратегиялық шешім қабылдау үшін функционалдық менеджерлердің жиі сәйкес келмейтін пікірлерін синтездеу;
 • оны іске асыру үшін іс-әрекетке қабілетті команда қалыптастыру;
 • осы команданы басқару (өзгерістер процесінің көшбасшысы болу) және шешімді іс жүзінде іске асыру.

Білім беру бағдарламасының негізгі артықшылықтары: 7М04104-Іскерлік әкімшілік (EMBA): оқу процесінің барлық элементтерінің практикалық бағыттылығы; оқыту мен жұмысты біріктіруге мүмкіндік беретін ыңғайлы модульдік нысан; бірегей авторлық әдістемелік әзірлемелер; кешенді пәнаралық тәсіл; бизнестің негізгі аспектілері бойынша кейстер негізінде оқыту; үздік өндірістік тәжірибені зерделеу; оқытудың жеке кестесін құру мүмкіндігі (жеке модульдерге немесе бағдарламаға тұтастай келуге болады); Оқыту халықаралық тілде өтеді; Еуропа елдеріне шетелде шығу модулі/ шетелдік тағылымдама қарастырылды; кәсіби мамандардың мықты командасы сабақ береді: профессорлар, PhD доктор, халықаралық дәрежедегі сарапшылар.

Білім беру бағдарламасының мақсаты дағдарыстық жағдайдағы кез келген өзгерістерге жылдам әрекет етуге көмектесетін, сонымен қатар әлемдік экономиканың жаһандануы мен интернационализациясы жағдайында өз бизнесіңізді алға жылжыту туралы білімдеріңізге ие болатын корпоративтік басқару саласында бірегей білім мен дағдыларды алуға мүмкіндік береді.

Міндеттер:

 • Қатысушылардың практикалық тәжірибесін құрылымдай отырып, компания менеджментінің барлық функционалдық салалары бойынша іргелі білім беру, қатысушыларға «тар маман» кешенін жеңуге көмектесу.
 • Бұл білімді практикалық жағдайда қолдану дағдыларын дамыту.
 • Табысты бизнес көшбасшысы үшін қажет ұйымды басқару процесіне кәсіби қатынасты жақсарту;
 • Қатысушыларға олардың жеке қабілеттері мен мүмкіндіктерін тануға көмектесу және осы шектеулерді жеңу үшін жеке дамуын ынталандыру

Кәсіби қызметінің функциялары:

— өндірісті тактикалық жоспарлаудың типтік міндеттерін орындауға басшылық ету;

— өндірісті ұйымдастыру процестерін тактикалық басқару;

— өндірістік ресурстар мен өндірістік қуаттарды жоспарлау процестерін стратегиялық басқару;

— өндірісті ұйымдастырушылық және технологиялық жаңғырту процестерін стратегиялық басқару;

— өндірісті ұйымдастыру мен жоспарлаудың перспективалық әдістерін, модельдерін және тетіктерін әзірлеу және зерттеуді ұйымдастыру;

— қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, ұйымдағы бизнес-үдерістерді реинжинирингілеу жобаларын басқару.

7М04104-Іскерлік әкімшілік (ЕМВА) білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері қазіргі еңбек нарығында сұранысқа ие кәсіби топ менеджер болу үшін қажетті басқарушылық білім мен дағдыларды жүйелеу болып табылады, сондай-ақ мансаптық саты бойынша жылдам жылжуға мүмкіндік береді.

Есеп және аудит

 

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы:

6В04106 білім беру бағдарламасының бірегейлігі бизнес-құрылымдардың есебі және аудиті қазіргі заманғы талаптарға сәйкес келетін жақсы материалдық-техникалық базасы бар: мамандандырылған аудиториялардың болуы (1С:Бухгалтерия бағдарламалық қамтамасыз ету), жоғары білікті ғылыми-педагогикалық құрамның болуы, еңбек нарығында сұранысқа ие оқу траекториясының болуы. Білім беру бағдарламасы 6В04106 бизнес-құрылымдардың есебі және аудиті екі жеке білім беру траекториясын қамтиды: «Есеп және бизнес» және «Қаржылық бақылау, талдау және аудит».

Білім беру бағдарламасының миссиясы (ББ) — есеп және аудит саласында жоғары білімді бәсекеге қабілетті, білікті кәсіби кадрларды дайындау, таңдаған кәсіби қызмет саласында көшбасшы болуға қабілетті және еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, бұл университет миссиясына сәйкес келеді.

Білім беру бағдарламасының мақсаты — Есеп және аудит саласында жоғары білімді бәсекеге қабілетті, білікті кәсіби кадрларды даярлау, таңдаған кәсіби қызмет саласында көшбасшы болуға және еңбек нарығында сұранысқа ие болуға қабілетті.

Қойылған мақсатқа жету үшін білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері:

-әлеуметтік-тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру: адамгершілік, жалпы мәдени дағдылар, әлеуметтік бейімделу қабілеті, тұлғаның шығармашылық әлеуетін жүзеге асыру, мақсатқа ұмтылу, ұйымшылдық, еңбекқорлық, жауапкершілік, азаматтық ұстаным, коммуникативтік, төзімділік, кәсіби қызметтің әлеуметтік маңызы мен әлеуметтік салдарын түсіну;

-гуманитарлық, әлеуметтік, экономикалық, математикалық және жаратылыстану-ғылыми білім негіздері саласында дайындық;

— бітірушіге экономикалық салада табысты жұмыс істеуге мүмкіндік беретін жоғары кәсіби білім алу;

— қорытынды мемлекеттік аттестацияны табысты тапсыру нәтижелері бойынша бітіруші «экономика бакалавры» академиялық дәрежесі берілетін бейініне (мамандануына) сәйкес білім алушылардың бакалавриаттың білім беру бағдарламасын меңгеруіне кәсіптік бағдарлануы.

HeadHunter интернет-рекрутинг компаниясының мәліметтеріне сәйкес танымал 5 мамандық бойынша: сату саласы («сатушылар» барлығына қажет), бухгалтерия, әкімшілік персонал (офис-менеджер, хатшы), IT-мамандар және маркетинг кіреді.

Қазақстанның еңбек нарығында кәсіби облыстардың өкілдері сұранысқа ие болды:

— Сату — 18,2%;

— Бухгалтерия, басқару есебі, кәсіпорын қаржысы-8,3%;

— Әкімшілік қызметкерлер — 7,2%;

— Ақпараттық технологиялар, интернет, телеком — 6,5%;

— Банктер, инвестициялар, лизинг — 6,5%.

Кәсіптік облыстар ішінде келесі мамандықтар көш бастап келеді (бос орындар санынан пайызбен):

Бухгалтерия саласында

 • Есепші-55,10%
 • Бастапқы құжаттама-30,70%
 • Шоттар мен төлемдерді есепке алу-23,80%

 

 

Түлектерді жұмысқа орналастыру болашағы

Кәсіби қызмет саласы:

6В04106 Бизнес-құрылымдардың есеп және аудит мамандығының түлегі есепке алу және аудит сияқты ұйымдар мен мекемелерде жұмысқа орналасу үшін жеткілікті мүмкіндіктері бар.:

— мемлекеттік және жергілікті билік органдары;

— әр түрлі сала мен қызмет бағыттарының қаржылық ұйымдары;

— түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы өндірістік және өндірістік емес саланың ұйымдары, мекемелері және қызметтері;

— экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының республикалық, өңірлік, жергілікті органдары (экономика басқармалары, жұмыспен қамту және т. б. орталығы);

— нарықтық инфрақұрылым буынындағы экономиканы мемлекеттік реттеуді басқару органдары;

— мемлекеттік және жеке сақтандыру және зейнетақы ұйымдары мен қорлары;

— коммерциялық компаниялар және т. б.

— банктер, биржалар, сақтандыру компаниялары, инвестициялық және зейнетақы қорлары;

— барлық меншік нысанындағы кәсіпорындар.

 

Кәсіби қызмет объектілері

Мамандық түлектерінің кәсіби қызметінің объектілері кәсіпорынның мүлкі, оның міндеттемелері, капиталы және шаруашылық операциялары болып табылады, ол активтердің құрамында, орналасуында және оны қалыптастыру көздерінің өзгеруін, сондай-ақ экономиканың әр түрлі саласындағы ұйымдардың өндірістік, операциялық, коммерциялық, қаржылық және инвестициялық қызметтерінен қаржылық нәтижелер болып табылады.

 

Кәсіби қызметінің функциялары

— бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау;

— шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау;

— салық есептілігін жасау және салық бойынша декларацияларды толтыру;

— есептік және статистикалық ақпаратты жинау, деректерді өңдеу және басқару шешімдерін қабылдау үшін басшылардың, инвесторлардың, кредиторлардың, сыртқы және ішкі пайдаланушылардың пайдалануына дайындау;

— баға белгілеу бойынша баламалы шешімдерді, өндіріс әдістерін, инвестицияларды талдау және бағалау;

— жалпы кәсіпорындардың қызметін басқару және бақылау;

— бухгалтерлік есепті жүргізудің заңнамалық-нормативтік актілерге сәйкестігін тексеру, сондай-ақ консультациялық қызмет көрсету (аудиторлық және консалтингтік қызмет);

— бухгалтерлік есепті реттейтін нормативтік актілерді әзірлеу (нормативтік-әдістемелік қызмет).

Осы мамандық бойынша кәсіби қызметінің функциялары, сондай-ақ олардың келесі түрлеріне жол береді:

-есеп айырысу-жобалау қызметі шаруашылық жүргізуші субъектілердің, сақтандыру компанияларының, екінші деңгейдегі банктердің, бағалы қағаздар нарығының қаржылық қызметінің стратегиясы мен тактикасын бағалауды және талдауды; кәсіпорынның, коммерциялық банктердің қаржылық жағдайын бағалау бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыруды; инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалауды, қарыз алушылардың кредит қабілеттілігін талдауды көздейді;

— осы мамандық бойынша аналитикалық қызмет басқару объектісінің тапсырылған тапсырмаларын орындау тиімділігін талдау және бағалаумен байланысты;

— осы мамандық бойынша білім беру қызметі ұйымдарда бухгалтерлік есеп, мектептерде, лицейлерде, колледждерде ұйымның аудиті бойынша курстарды оқыту функцияларымен байланысты;

— консультациялық қызмет ұйымдарда есеп және аудит мәселелері бойынша кеңес берумен байланысты.

 

Мамандық шифры: 6B04106

Академиялық дәрежесі:

Экономика және бизнес бакалавры

Таңдау пәні: География

Бейіндік пән: Математика

Оқу түрі мен мерзімі: күндізгі-4 жыл

Қаржы

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы

Білім беру бағдарламасы студенттердің жеке қасиеттерін дамытуға және нарықтың кәсіби қажеттіліктеріне сәйкес құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған, бұл университет миссиясына сәйкес келеді.

Білім беру бағдарламасының мақсаты-еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ететін, қаржы саласында экономиканың мемлекеттік, квазимемлекеттік және нақты секторларында жұмыс істеуге мүмкіндік беретін кәсіби біліктілігі мен кәсіпкерлік ойлауы бар мамандарды даярлау.

Қойылған мақсатқа жету үшін білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері:

— елдің заңнамаларын, салт-дәстүрлерін, мәдениетін құрметтеуге тәрбиелеу, патриотизм рухында тәрбиелеу;

— жан-жақты білімі мен қызығушылықтары бар тұлғаның өзін-өзі жетілдіруге және кәсіби өсуіне қабілетті қалыптастыру;

— әлемдік білім беру стандарттарына бейімделу оны еуропалық және халықаралық білім беру кеңістігімен үйлестіру;

— заманауи ақпараттық технологияларды енгізу және қоғамды ақпараттандыру есебінен білім сапасын арттыру;

— білім алушылардың академиялық ұтқырлығын қамтамасыз ету.

Бітірушіге 6В04109-Қаржы нарығы және корпоративтік бизнес білім беру бағдарламасы бойынша экономика бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

Маман лауазымдарының тізбесі: бизнес-талдаушы, жобалардың қаржылық үйлестірушісі, тәуекел-менеджер (андеррайтер), бюджеттеу жөніндегі маман, клиринг жөніндегі маман, Calypsо жүйесін сүйемелдеу жөніндегі маман, аудитор, сақтандыру агенті, валюталық трейдер, коллектор, қаржы консультанты, IPO жөніндегі маман, экономист, ХҚЕС жөніндегі маман, банктік кассир-операционист, андеррайтер, қаржы директоры, салық және салық салу жөніндегі маман, кредиттік сарапшы-консультант, актуарий, маклер.

Бітірушінің кәсіби қызмет саласы: 6В04109 қаржы нарығы және корпоративтік бизнес бітірушілердің кәсіби қызмет саласы- қаржы саласындағы барлық жұмыс түрлерін қамтиды. Осы мамандық бойынша бітірушілер барлық меншік түріндегі кәсіпорындарда және қызмет салаларында, қаржы органдарында және сақтандыру, банк ұйымдарында, бағалы қағаздар нарығында басқарушылық, кәсіпкерлік, коммерциялық қызметті жүзеге асырады.

Кәсіби қызметінің объектісі: республикалық және аумақтық деңгейдегі мемлекеттік органдар: ҚР Қаржы министрлігі, ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, ҚР Ұлттық Банкі, ҚР Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарының қызметін реттеу және қадағалау агенттігі, министрліктер мен ведомстволардың экономикалық қызметтері, банктер, биржалар, бюджеттік ұйымдар, инвестициялық қорлар, түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы шаруашылық субъектілері, экономикалық соттар, Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы), қаржы полициясы (қаржы полициясы),), сондай-ақ ғылыми-зерттеу ұйымдары.

Кәсіби қызмет түрлері:

6В04109-Қаржы нарығы және корпоративтік бизнес бағыты бойынша түлектер алған іргелі және кәсіби дайындыққа сәйкес келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады:

— ұйымдық-басқару-мемлекеттік қызмет ұйымдарында (қаржы және салық органдарында, экономикалық соттарда), қаржы басқармалары мен кәсіпорын бөлімдерінде, сақтандыру ұйымдарында, банктерде және басқа да қаржы ұйымдарында;

-өндірістік – технологиялық-қаржылық бөлімшелердің қызметін ұйымдастыру бөлігінде бизнес-құрылымдарда, себебі аталған мамандық бойынша бітірушілердің тікелей лауазымдық міндеттері мемлекеттік қаржыны, ақша айналымын, қаржы-банктік технологияларды басқарудың тиімді жүйесін құруға қатысу болып табылады;

-есептік — жобалық-бизнес-құрылымдардың, сақтандыру компанияларының, екінші деңгейдегі банктердің, бағалы қағаздар нарығының қаржылық қызметінің стратегиясы мен тактикасын әзірлеуді; жергілікті бюджеттердің жобаларын және кәсіпорындардың бизнес-жоспарларын жасауды; кәсіпорынның, сақтандыру ұйымдарының, коммерциялық банктердің қаржылық жағдайын бағалау бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыруды көздейді;

— эксперименттік-зерттеу — жоғары оқу орындарының, зертханалардың, өнеркәсіптік кәсіпорындардың зерттеу топтарының, корпорациялардың, ғылыми-зерттеу институттарының зерттеу бағдарламаларына сәйкес, сондай-ақ ғылыми-өндірістік, ғылыми-техникалық ынтымақтастықтың аймақтық және халықаралық бағдарламалары шеңберінде жүзеге асырылады;

— білім беру (педагогикалық) — орта кәсіптік оқу орындарындағы педагогикалық қызмет;

— бизнес-құрылымдар мен мемлекеттің қаржылық қатынастарын ұйымдастырудың қолданылатын нысандарын, әдістерін, тәсілдері мен тәсілдерін экономикалық үйлестіру;

— құқықтық – азаматтық, қаржылық, коммерциялық және басқа да құқық салалары саласындағы базалық білімдерді меңгеру, қолданыстағы заңнамаларға бағдарлануға және практикалық қызметте жеке заңды нормаларды қолдану қабілетіне мүмкіндік береді.

Кәсіби қызметінің функциялары:

— есептік және статистикалық ақпаратты жинау, деректерді өңдеу және басқару шешімдерін қабылдау үшін басшылардың, инвесторлардың, кредиторлардың, сыртқы және ішкі пайдаланушылардың пайдалануына дайындау;

— қаржыландыру, кредит беру, қарыз алу, баға белгілеу, инвестициялау, өндіріс әдістері бойынша баламалы шешімдерді талдау және бағалау;

-жалпы экономиканың мемлекеттік және жеке секторларының кәсіпорындары мен мекемелерінің қаржылық және қаржылық-шаруашылық қызметін басқару және бақылау;

-қаржылық-кредиттік қатынастарды ұйымдастыру мен басқарудың заңнамалық-нормативтік актілерге сәйкестігін тексеру, сондай-ақ консультациялық қызметтер көрсету;

-экономикалық агенттер арасындағы қаржылық қатынастарды реттейтін нормативтік актілерді әзірлеу.

— кәсіби және тұлғалық өсу үшін өзін-өзі талдау және өзін-өзі жетілдіру дағдыларын меңгеру;

— экономика және қаржы саласындағы оқу және ғылыми әдебиеттерді зерттеу және талдау жасай білу.

 

 

Мамандық шифры: 6B04109

Академиялық дәрежесі:

Экономика және бизнес бакалавры

Таңдау пәні: География

Бейіндік пән: Математика

Оқу түрі мен мерзімі: күндізгі-4 жыл